Domů » Klubové akce

Klubové akce

Klubové akce jsou akce organizované výborem CC EU, související s hlavní činností klubu (tj. např. tradiční setkání, setkání mladých, bonitace, výstavy, coursing). O zařazení mezi tyto akce rozhoduje výkonný výbor CC EU. Výtěžky z těchto akcí jdou po odečtení nezbytných nákladů zcela do pokladny nebo na účet klubu.

Klubové akce musí splňovat tato kritéria:
– záměr akce musí být v souladu s předmětem činnosti klubu;
  výkonný výbor stanoví organizátora akce;
– podle charakteru akce bude ve spolupráci s organizátorem stanoven okruh lidí, kteří se budou na akci podílet (školitelé, zapisovatelé, atd.);
– výdajové položky se řídí dle platné směrnice klubu a náleží těm osobám, které jsou v této směrnici uvedeny;
– veškeré finanční transakce se uskutečňují prostřednictvím účtu a pokladny klubu;
– organizátor akce zajistí propagaci této akce na internetových stránkách klubu;
– akce jsou určeny přednostně členům klubu, ale jsou otevřeny i pro nečleny klubu;
– veškerá rizika plynoucí z účasti osob a zvířat na této akci nese klub
– činnosti prováděné na těchto akcích jsou v souladu s řády pro ochranu zviřat, platnými pro CC EU nebo ČMKU.

Akce pod záštitou klubu:

Akce pod záštitou klubu jsou individuální akce mimo hlavní činnost klubu, kterou zaštiťuje CC EU. Jedná se o aktivity jednotlivých členů nebo skupin členů v rámci CC EU v oblastech souvisejících s chovem psů, sportovním či společenským vyžitím psů a jejich majitelů. Výtěžek z těchto akcí náleží po odečtění 10 % ve prospěch CC EU zcela na účet pořadatele nebo organizátora takové akce.
Akce mohou být zaštítěny CC EU za následujících podmínek:
– záměr akce musí být v souladu s předmětem činnosti klubu;
– organizátor akce předloží Výkonnému výboru CC EU žádost o záštitu pořádané akce, nejméně 2 měsíce před plánovaným termínem a to včetně osoby zodpovědné za tuto akci a zpracovaného finančního rozpočtu akce;
– akce se uskutečňují bez finančního podílu klubu;
– organizátor akce má právo požádat o bezplatnou propagaci této akce na internetových stránkách klubu;
– akce jsou určeny přednostně členům klubu, ale jsou otevřeny i pro nečleny klubu;
– pro činnosti, prováděné na takové akci, lze využít platných řádů na ochranu zvířat, které platí pro CC EU;
– veškerá rizika plynoucí z účasti osob a zvířat na této akci nese organizátor akce, nikoli klub.

Výkonný výbor CC EU

Nejbližší akce
Databáze LLP