Domů » Volební řád CC EU

Volební řád CC EU

Volební shromáždění členů volí 5 členů VV a jejich náhradníky. Volební shromáždění členů volí 3 členy RK a jejich náhradníky.

1. Kandidáty nového VV a RK předkládá stávající VV nejpozději  30 dnů před  volebním shromážděním členů prostřednictvím  „VOLEBNÍHO ZPRAVODAJE“.

Návrhy kandidátů musí být zaslány nejpozději do 60dnů před volebním shromážděním členů. Řádná člen CC EU může navrhnout na kandidáta sám sebe nebo může být navržen jiným řádným členem.

Návrh kandidáta musí obsahovat:

  1. a) jméno, příjmení, datum narození ( kandidát musí být starší 18 let)
  2. b) písemný souhlas kandidáta s úředně ověřeným podpisem
  3. c) délku členství v CC EU (kandidát musí být členem CC EU nejméně 1 rok)
  4. d) kandidát může kandidovat pouze do výkonného výboru (dále jen VV) nebo revizní komise( dále jen RK).

2. Volební shromáždění členů zvolí čtyřčlennou volební komisi z přítomných členů. Ta mezi sebou zvolí předsedu. Povinnosti volební komise:

  1. zajišťuje průběh voleb
  2. rozdává, vybírá a sčítá hlasovací lístky
  3. sepíše o průběhu voleb zápis
  4. po skončení hlasování a sečtení volebních lístků seznámí s výsledky  volební shromáždění členů
  5. prostřednictvím „ VOLEBNÍHO ZPRAVODAJE“ seznámí s výsledky voleb členskou základnu.
  6. volební lístky spolu se zápisem o průběhu voleb předá volební komise prezidentovi klubu, kde budou uloženy.

3. Volby do VV a RK budou provedeny tajným hlasováním fyzicky přítomnými členy klubu.

4. Před provedením volby představí předseda volební komise kandidáty volebnímu shromáždění členů.

5. Pro volbu nového VV a RK obdrží voliči označené a  předtištěné volební lístky.

6. Na volebních lístcích označí voliči maximálně stanovený počet  kandidátů, kteří mají být zvoleni do VV ( 5) a maximální počet  kandidátů, kteří mají být zvoleni do RK( 3).

7.Člen CC EU má právo, nikoliv povinnost volit. Volič musí být starší 18 let a být řádným členem CC EU.

8. Neplatný je volební lístek na jiném, než vydaném tiskopise a volební lístek, na kterém je označeno více  kandidátů , než má být voleno nebo neoznačen kandidát žádný.

9.Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů, zbývající jsou náhradníky. V případě rovnosti hlasů na posledním volitelném místě kandidátky, dojde k opakované tajné volbě mezi těmito kandidáty.

10. Po skončení volby seznámí volební komise shromáždění členů s výsledky v souladu s bodem 2 d) a 2 e)

11. Po skončení volební schůze se sejde nově zvolený VV s prezidentem klubu na svém prvním zasedání. Prezident klubu jmenuje  viceprezidenta a VV si zvolí obsazení jednotlivých funkcí. ( jednatel, PCH, pokladník a člen). Předchozí VV  předá dokumentaci klubu nově zvolenému VV nejpozději do 14 dnů po oznámení výsledků voleb.

Nejbližší akce
Databáze LLP